Projekt individueel beroepsonderwijs Nederlands

Martien de Boer & Jan Verbeek  ·  2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1987  ·  pagina 32

Martien de Boer en Jan Verbeek (15.00 u. -R014)

Projekt individueel beroepsonderwijs Nederlands - SLO Enschede

Doel

Doel van het Ibo-projekt is het ontwikkelen van een leerlijn voor het vak Nederlands voor wat nu nog het vierjarig Ibo is. In de toekomstige Basisvorming is deze leerlijn bedoeld voor alle leerlingen die speciale aandacht en hulp behoeven om de basis-eindtermen te kunnen bereiken.

Leerlijn

Onder een leerlijn verstaan we een globaal overzicht van aan te bieden kennis en vaardigheden, gecomplemeteerd met concrete voorbeeld lespakketten. Omdat het met name voor leerkrachten onmogelijk is ineens met een geheel vernieuwd lesprogramma te werken, is de leerlijn opgezet met een bestaande Ibo-taalmethode als basis. In deze methode (Fundamenteel Nederlands, W.N.) ligt de nadruk op onderwijs in formele taalaspekten. Op grond van geconstateerde lacunes in deze methode ontwikkelen we lespakketten waarin steeds één of meerdere funktionele taalvaardigheden centraal staan. Heel nadrukkelijk verstaan we hieronder ook de taalvaardigheden die leerlingen op school bij alle vakken nodig hebben.

Uitgangspunten

Het is niet mogelijk met lesmateriaal aan alle individuele (leer)problemen van lbo-leerlingen tegemoet te komen. Wel houden we zoveel mogelijk rekening met Ibo-populatie-kenmerken, zoals weinig motivatie, laag concentratievermogen, weinig taalvaardigheidsstimulansen thuis, ontmoedigende lagere school loopbaan. Ten eerste proberen we de lesstof zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Verder wisselen verschillende werkvormen en soms spelvormen elkaar af binnen de lessen. Omdat we voorop stellen dat de leerlingen eerst zelfvertrouwen en plezier moeten hebben in het werken met taal, voor ze geweldige prestaties kunnen leveren, kunnen de leerlingen vaak op hun eigen manier werken aan een opdracht. Meer gestructureerde vormen van differentiatie en een sterker streven naar gelijke basisdoelen voor alle leerlingen, zullen in de hogere leerjaren aan de orde komen.

Toekomst

Het is de bedoeling van het IBO-projekt om in de komende tijd voor vier ibo-leerjaren een zo compleet mogelijke leerlijn uit te zetten met bijbehorende voorbeeld lespakketten waarin vaardigheden aan bod komen die in bestaande taalmethodes voor deze doelgroep veelal ondervertegenwoordigd zijn.

Ontwikkelde lespakketten voor jaar 1

Rond de volgende onderwerpen zijn pakketten ontwikkeld :

  • creatief schrijven

  • leren hanteren van schema's binnen en buiten de school

  • vragen leren stellen en informatie leren vragen

  • informeel brieven schrijven met Ibo-leerlingen elders

  • verhalen lezen, literatuur, lectuur, televisie en film

  • leren herkennen van instructies in leerboeken, leren lezen van instructies gebruiksaanwijzingen, (spel)regels, e.d.

Samenwerking

Het Ibo-projekt is een samenwerkingsverband waarin leerplanontwikkelaars leerkrachten plus hun school en een lerarenopleiding nascholingsaspekten)vertegenwoordigd zijn. Ontwikkeld materiaal wordt op een aantal scholen uitgeprobeerd en geëvalueerd.

Labels

land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
doelstellingen
leerlijn
onderwijsleermateriaal

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

2de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1987