Een taalportfolio NT2 12+

Monic Breed & Theun Meestringa  ·  19de Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2005  ·  pagina 17 - 21

EEN TAALPORTFOLIO NT2 12+

Monic Breed en Theun Meestringa

Inleiding

Om te kunnen communiceren over taalbeheersingniveaus van tweedetaalleerders hebben leerlingen, docenten en scholen in het voortgezet onderwijs een instrument nodig. Met zo'n instrument kunnen de mogelijkheden worden vergroot voor een ononderbroken leerlijn en afstemming tussen lessen NT2, Nederlands en andere vakken met Nederlands als voertaal.

1 Een taalportfolio NT2

Een Taalportfolio NT2 is zo'n instrument. Het kan voor leerling en docent zichtbaar maken welk niveau bereikt is en aan welke onderdelen / vaardigheden de leerling (en docent) verder kan werken. Het sluit aan bij de portfolio-ontwikkelingen in het onderwijs. In het kader van de doorstroming van leerlingen van isk naar vmbo en van vmbo naar roc is een gemeenschappelijk kader voorwaarde voor communicatie over doorgaande taalleerlijnen.

Binnen de BVE zijn reeds een Taalportfolio NT2 en een Raamwerk NT2 ontwikkeld. Een Taalportfolio bestaat uit:

  • een Taalpaspoort;

  • een Taalbiografie;

  • een Taaldossier met Checklists voor vijf vaardigheden: luisteren, gesprekken voeren, spreken, lezen en schrijven. Een checklist geeft op elk niveau voor verschillende subvaardigheden taaltaken in 'ik kan'-formuleringen met enkele voorbeeldsituaties en een korte toelichting. (Zie kader).

Het Raamwerk bevat descriptoren, subvaardigheden, tekstkenmerken en strategieën en voorbeelden bij de descriptoren. Daarnaast is er voor BVE een Stalenboek met passende assessmenttaken ontwikkeld. Bureau ICE ontwikkelt een bij het Raamwerk passend assessmentinstrument.

Het Taalportfolio NT2 voor volwassenen past binnen het Common European Framework of References for Languages (CEF). Dit Framework onderscheidt zes niveaus:

- Al en A2, voor de beginnende taalgebruikers;

  • B1 en B2 voor de onafhankelijke taalgebruikers;

Een Taalportfolio NT2 12+ - Monic Breed en Theun Meestringa 1 17

- Cl en C2 voor de vaardige taalgebruikers.

In een matrix voor zelfevaluatie (ook wel: grid, zie illustratie) zijn de vijf vaardigheden op de zes niveaus globaal omschreven. De instrumenten van het Taalportfolio NT2 voor volwassenen worden in toenemende mate in gebruik genomen. Ze zijn gericht op volwassen migranten. Voor het leren van moderne vreemde talen zijn er al eerder taalportfolio's ontwikkeld voor leerlingen vanaf 9 jaar tot en met volwassenen.

2 Voor 12 jaar en ouder

Om bovengenoemde documenten ook voor leerlingen van 12 jaar en ouder die Nederlands als tweede taal leren geschikt te maken is het Taalportfolio NT2 12+ ontwikkeld. Dit gebeurde door SLO op aanvraag van de sectie NT2 van Vereniging Leraren Levende Talen en Marant Educatief uit Arnhem.

Besloten is de bestaande matrix als uitgangspunt te gebruiken samen met de checklists met de handelingen en de subvaardigheden van het Taalportfolio NT2 voor volwassenen. Ook de leerlingvriendelijke formuleringen van deze onderdelen binnen het CEF voor moderne vreemde talen voor leerlingen van 12 jaar en ouder zijn als voorbeeld genomen.

Bij het aanpassen van het Taalportfolio aan isk en vmbo gaat het vooral om bij de 'ik kan'-beweringen passende voorbeeldsituaties en voorbeelden te vinden die voor de leerlingen realistisch en herkenbaar zijn. Aangezien het kader voor een Taalportfolio NT2 12+ reeds (als CEF) vastgesteld is, gaat het om de aanpassing en nadere invulling daarvan voor de doelgroep leerlingen van 12+ die Nederlands als tweede taal leren. Eventuele aanvaarding of erkenning van het in dit project te ontwikkelen Taalportfolio NT2 12+ door de Raad van Europa (de validering) zal een volgende stap zijn.

Inmiddels is het taalportfolio met bijbehorende teksten verschenen op www.europeestaalportolio.nl waar de leerling en de docent de checklists digitaal kunnen invullen. Om het overzicht te houden voor de docent hebben we ook de papieren versies digitaal beschikbaar gemaakt op www.slo.nl/isk. Naast het Taalportfolio (met biografie, paspoort en dossier) en de Matrix voor zelfinschatting zijn de checklists voor vijf vaardigheden te downloaden. Voor docenten zijn een beknopte handleiding, een overzicht van Ik-kan-formuleringen en scoreformulieren in Excel toegevoegd.

3 Implementatie

In 2006 is het de bedoeling dat docenten aan de slag gaan met de implementatie van het taalportfolio. Om hen daarin te begeleiden, geven we een aantal workshops samen met de sectie Nederlands van Levende Talen. Ook op de Conferentie van de Beroepsvereniging van docenten Nederlands als tweede taal bieden we een workshop

18 I Een Taalportfolio NT2 12+ - Monic Breed en Theun Meestringa

aan. Zaken die aan de orde komen: wat is een taalportfolio, leren werken met een taalportfolio, werken met een taalportfolio in de les: van lesmateriaal naar leerzame activiteiten op niveau, van niveau naar leerzame opdrachten.

Meer informatie bij: Theun Meestringa: t.meestringa@slo.nl of Monic Breed: m. breed@slo. nl.

 

A2 Schrijven

 

 

`Ik kan' - beschrijvingen

Voorbeeld van situaties

Toelichting

Ik kan een eenvoudig,

persoonlijk briefje of

e-mail schrijven.

Je kunt een vriend

bedanken voor een

cadeautje.

Het gaat om korte briefjes,

waarin je iemand bedankt,

of iets vraagt of vertelt of

je verontschuldigt. Je

 

Je kunt een briefje

gebruikt voorbeeldzinnen

 

schrijven om vrij te

of zinnen die je zelf

 

vragen van je stage.

bedenkt. Als je zelf

zinnetjes maakt, maak je

 

Je kunt je vrienden

misschien wel

 

uitnodigen voor een

grammaticale fouten.

 

feestje.

Spelfouten komen

misschien ook veel voor.

 

Je kunt in een briefje of

Toch kan de lezer je

 

e-mail bij een klasgenoot

een afspraak afzeggen en

een reden geven.

briefje goed begrijpen.

Een Taalportfolio NT2 12+ - Monic Breed en Theun Meestringa 19

Grid / Matrix voor zelfevaluatie   Taalportfolio NT2 12+

 

 

Begrijpen

Spreken

Schrijven

Luisteren

Lezen

Productie

Interactie

 

Ik kan moeiteloos gesproken taal

begrijpen, in welke vorm dan ook,

hetzij in direct contact, hetzij via

radio of tv, zelfs wanneer in een

Ik kan moeiteloos vrijwel alle

vormen van de geschreven

taal lezen, inclusief abstracte,

structureel of linguïstisch

Ik kan een duidelijke,

goedlopende beschrijving of

redenering presenteren in een

stijl die past bij de context en

Ik kan zonder moeite deelnemen

aan welk gesprek of discussie dan

ook en ben zeer vertrouwd met

idiomatische uitdrukkingen en

Ik kan een duidelijke en vloeiend

lopende tekst in een gepaste stijl

schrijven. Ik kan complexe brieven,

verslagen of artikelen schrijven

 

snel moedertaaltempo gesproken

complexe teksten, zoals

in een doeltreffende logische

spreektaal. Ik kan mezelf vloeiend

waarin ik een zaak weergeef in een

, n

 

wordt als ik tenminste enige tijd

heb om vertrouwd te raken met het

handleidingen, specialistische

artikelen en literaire werken.

structuur, zodat de toehoorder

in staat is de belangrijke

uitdrukken en de fijnere

betekenisnuances precies

doeltreffende, logische structuur,

zodat de lezer de belangrijke punten

 

accent.

 

punten op te merken en te

onthouden.

weergeven. Als ik een probleem

tegenkom, kan ik mezelf hernemen

en mijn betoog zo herstructureren

dat andere mensen het nauwelijks

merken.

kan opmerken en onthouden. Ik kan

samenvattingen van en kritieken op

professionele of literaire werken

schrijven.

 

Ik kan een langer betoog begrijpen,

zelfs wanneer dit niet duidelijk

Ik kan lange en complexe

feitelijke en literaire teksten

Ik kan duidelijke,

gedetailleerde beschrijvingen

Ik kan mezelf vloeiend en spontaan

uitdrukken zonder merkbaar naar

Ik kan me in duidelijke, goed

gestructureerde tekst uitdrukken en

 

gestructureerd is en wanneer

begrijpen, en het gebruik van

geven over complexe

uitdrukkingen te hoeven zoeken. Ik

daarbij redelijk uitgebreid

 

relaties slechts impliciet zijn en niet

verschillende stijlen

onderwerpen en daarbij

kan de taal flexibel en effectief

standpunten uiteenzetten. Ik kan in

 

expliciet worden aangegeven. Ik

waarderen. Ik kan

subthema's integreren,

gebruiken voor sociale en

een brief, een opstel of een verslag

C)

kan zonder al te veel inspanning tv-

programma's en films begrijpen.

gespecialiseerde artikelen en

lange technische instructies

specifieke standpunten

ontwikkelen en het geheel

professionele doeleinden. Ik kan

ideeën en meningen met precisie

schrijven over complexe onderwerpen

en daarbij de voor mij belangrijke

 

 

begrijpen, zelfs wanneer deze

afronden met een passende

formuleren en mijn bijdrage vaardig

punten benadrukken. Ik kan schrijven

 

 

geen betrekking hebben op

mijn terrein.

conclusie.

aan die van andere sprekers

relateren.

in een stijl die is aangepast aan de

lezer die ik in gedachten heb.

 

Ik kan een langer betoog en

lezingen begrijpen en zelfs com-

Ik kan artikelen en verslagen

lezen die betrekking hebben

Ik kan duidelijke,

gedetailleerde beschrijvingen

Ik kan zodanig deelnemen aan een

vloeiend en spontaan gesprek, dat

Ik kan een duidelijke, gedetailleerde

tekst schrijven over een breed scala

 

plexe redeneringen volgen,

wanneer het onderwerp redelijk

op eigentijdse problemen,

waarbij de schrijvers een

presenteren over een breed

scala van onderwerpen die

normale uitwisseling met

moedertaalsprekers redelijk

van onderwerpen die betrekking

hebben op mijn interesses. Ik kan een

 

vertrouwd is. Ik kan de meeste

bepaalde houding of

betrekking hebben op mijn

mogelijk is. Ik kan binnen een

opstel of verslag schrijven, informatie

 

nieuws- en

standpunt innemen. Ik kan

interessegebied. Ik kan een

vertrouwde context actief

doorgeven of redenen aanvoeren ter

 

actualiteitenprogramma's op de tv

eigentijds literair proza

standpunt over een actueel

deelnemen aan een discussie en

ondersteuning vóór of tégen een

 

begrijpen. Ik kan het grootste deel

begrijpen.

onderwerp verklaren en de

hierin mijn standpunten uitleggen

specifiek standpunt. Ik kan brieven

 

van films in standaarddialect

begrijpen.

 

voordelen en nadelen van

diverse opties uiteenzetten.

en ondersteunen.

schrijven waarin ik het persoonlijk

belang van gebeurtenissen en

ervaringen aangeef.

 

Ik kan de hoofdpunten begrijpen

Ik kan teksten begrijpen die

Ik kan uitingen op een simpele

Ik kan de meeste situaties aan die

Ik kan eenvoudige samenhangende

 

wanneer in duidelijk uitgesproken

standaarddialect wordt gesproken

hoofdzakelijk bestaan uit

hoogfrequente, alledaagse of

manier aan elkaar verbinden,

zodat ik ervaringen en

zich kunnen voordoen tijdens een

reis in een gebied waar de

tekst schrijven over onderwerpen die

vertrouwd of van persoonlijk belang

 

over vertrouwde zaken die ik

regelmatig tegenkom op mijn werk,

school, vrije tijd enz. Ik kan de

hoofdpunten van veel radio- of tv-

aan mijn werk gerelateerde

taal. Ik kan de beschrijving

van gebeurtenissen,

gevoelens en wensen in

gebeurtenissen, mijn dromen,

verwachtingen en ambities

kan beschrijven. Ik kan in het

kort redenen en verklaringen

betreffende taal wordt gesproken.

Ik kan onvoorbereid deelnemen

aan een gesprek over onderwerpen

die vertrouwd zijn, of mijn

zijn. Ik kan persoonlijke brieven

schrijven waarin ik mijn ervaringen en

indrukken beschrijf.

 

programma's over actuele zaken of

over onderwerpen van persoonlijk

of beroepsmatig belang begrijpen,

wanneer er betrekkelijk langzaam

en duidelijk gesproken wordt.

persoonlijke brieven begrijpen.

geven voor mijn meningen en

plannen. Ik kan een verhaal

vertellen, of de plot van een

boek of film weergeven en

mijn reacties beschrijven.

persoonlijke belangstelling hebben

of die betrekking hebben op het

dagelijks leven (bijvoorbeeld

familie, hobby's, werk, reizen en

actuele gebeurtenissen).

 

 

Ik kan zinnen en de meest

Ik kan zeer korte eenvoudige

Ik kan een reeks uitdrukkingen

Ik kan communiceren over

Ik kan korte, eenvoudige notities en

 

frequente woorden begrijpen die

teksten lezen. Ik kan

en zinnen gebruiken om in

eenvoudige en alledaagse taken

boodschappen opschrijven. Ik kan

 

betrekking hebben op gebieden die

specifieke voorspelbare

eenvoudige bewoordingen

die een eenvoudige en directe

een zeer eenvoudige persoonlijke

 

van direct persoonlijk belang zijn

informatie vinden in

mijn familie en andere

uitwisseling van informatie over

brief schrijven, bijvoorbeeld om

 

 

(bijvoorbeeld basisinformatie over

mezelf en mijn familie, winkelen,

plaatselijke omgeving, werk). Ik kan

de belangrijkste punten in korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en aankondigingen

volgen.

eenvoudige, alledaagse

teksten zoals advertenties,

folders, menu's en

dienstregelingen en ik kan

korte, eenvoudige,

persoonlijke brieven begrijpen.

mensen, leefomstandigheden,

mijn opleiding en mijn huidige

of meest recente baan te

beschrijven.

vertrouwde onderwerpen en

activiteiten betreffen. Ik kan zeer

korte sociale gesprekken aan,

alhoewel ik gewoonlijk niet

voldoende begrijp om het gesprek

zelfstandig gaande te houden.

iemand voor iets te bedanken.

 

Ik kan vertrouwde woorden en

basiszinnen begrijpen die mezelf,

mijn familie en directe concrete om-

Ik kan vertrouwde namen,

woorden en zeer eenvoudige

zinnen begrijpen, bijvoorbeeld

Ik kan eenvoudige

uitdrukkingen en zinnen

gebruiken om mijn

Ik kan deelnemen aan een

eenvoudig gesprek, wanneer de

gesprekspartner bereid is om

Ik kan een korte, eenvoudige

ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld

voor het zenden van vakantiegroeten.

 

geving betreffen, wanneer de

in mededelingen, op posters

woonomgeving en de mensen

zaken in een langzamer

Ik kan op formulieren persoonlijke

 

mensen langzaam en duidelijk

en in catalogi.

die ik ken, te beschrijven.

spreektempo te herhalen of

details invullen, bijvoorbeeld mijn

 

spreken.

 

 

opnieuw te formuleren en mij helpt

bij het formuleren van wat ik

probeer te zeggen. Ik kan

eenvoudige vragen stellen en

beantwoorden die een directe

behoefte of zeer vertrouwde

onderwerpen betreffen.

naam, nationaliteit en adres noteren

op een hotelinschrijvingsformulier.

Council of Europe / Conseil de l'Europe 2001 (vertaling John de Jong en Francis Staatsen)

20 I Een Taalportfolio NT2 12+ - Monic Breed en Theun Meestringa

Literatuur

CINOP (2003), Europees Taalportfolio voor volwassen tweede-taalleerders. 's-Hertogenbosch: CINOP.

Council of Europe (2001), The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Dalderop, K., Liemberg, E., & E Teunisse (red.) (2002), Raamwerk NT2. De Bilt: Bve-raad.

Dalderop, K. & F. Teunisse (2002), Stalenboek Assessment, De Bilt: Bve-raad.

Driessen, M., Liemberg, E., Leenders, E., Exter, E. den & E. van Kleunen (2004), Referentiedocument 'Talen in de kwalificatieprofielen' Moderne Vreemde Talen en Nederlands. Advies aan het procesmanagement. Enschede: SLO.

Jong, J.H.A.L. de & G. Stoks (red.) (2001), "Het Europees Referentiekader". In: Levende Talen Tijdschrift, 2/3.

Meestringa, T. & M. Breed (2004), "Het CEF en moedertaal". In: Moer 2004/4, p. 128-139.

Meijer, D. & E. Liemberg (red.) (2004), Taalprofielen. Enschede: Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (NaB-MVT).

Pijls, T (2002), Invoeringshandboek Portfolio NT2. De Bilt: Bve raad.

Stoks, G. (2001), "Beter taalonderwijs met een taalportfolio?" In: Levende Talen Tijdschrift, jaargang 2/3, p. 10-19.

Valk, R. (2002), NT2-niveaus: leerdoelen en lesmateriaal. Enschede: SLO (Studie en onderzoek binnen het project Nederlands VO, nr. 34).

Valk, R. & K. Heesters (2001), Taal in vakken. Taalniveaus NT2 in het voortgezet onderwijs. Lienden: Bureau ICE.

www.cinop.nl/portfoliont2

www.europeestaalportfolio.nl

www.nabmvt.nl

-www.slo.nl/isk

Een Taalportfolio NT2 12+ - Monic Breed en Theun Meestringa 1 21

Labels

doelgroep
NT2-leerlingen/cursisten
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
beoordelingsinstrumenten
portfolio

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

19de Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2005