‘Hulp op school’. Een voorbeeld van spellings- en leesonderwijs via een algoritmitmische methode

Fetze Pijlman  ·  1ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  1986  ·  pagina 205 - 206

 

27

september

   

een

CONFERENTIE
verslag

–van

Het Schoolvak

NEDERLANDS

205

HULP OP SCHOOL'

Fetze Pijlman

een voorbeeld van spellings-

en leesonderwijs via een

algoritmitmische methode

De video-band 'Hulp op school' heb ik gemaakt voor de nascholingscursus 'Taalstoornissen', die dit jaar aan de Vrije Leergangen van de Vrije Univer Universiteit (Hogeschool Holland) wordt gegeven. Het is de bedoeling om cursisten te laten zien hoe een leraar (Jack de .Kovel) in zijn onderwijs een antwoord geeft op het probleem, datr veel leerlingen het voortgezet onderwijs binnen komen met tekorten in de zogenaamde 'basisvaardigheden': lezen en schrijven (zie voor empirische gegevens het onderzoek van J.Hamers en D.Visser: Onderzoek naar lees- en spellingsproblemen in het Voortgezet Onderwijs, Utrecht, interne publikatie Rijksuniversiteit 1985):

De gang van zaken die wij voorstaan om dat problëm aan te pakken, is heel kort als volgt samen te vatten:

A Leerlingen worden, als ze in de brugklas komen, onderzocht op het niveau

van beheersing van hun basisvaardigheden. Zo'n onderzoek heeft een tweeledig doel: (1) inzicht zien te krijgen waar het onderwijs in de vaardigheden moet starten en (2) die leerlingen, die ernstige tekorten hebben in die vaardigheden, te selecteren voor een vervolgonderzoek.

B In dat vervolgonderzoek wordt nauwkeuriger gekeken waar die tekorten uit voortkomen.

C Voor leerlingen met ernstige tekorten worden steunlessen opgezet.

Het Schoolvak

NEDERLANDS

206

Een dergelijke gang van zaken volgt Jack de Kovel, die daarover

op de band aan het woord komt. Men kan zien hoe hij die steunlessen invult met onder meer spelletjes, oefeningen en opdrachten. Nader wordt ingegaan op de algoritmische spellingsmethode. Die is erop gebaseerd spellingsregels als handelingsvoorschriften op een leerkaart te formuleren. Alle stappen die je moet zetten om bijvoorbeeld het werkwoord goed te spellen, staan op

die leerkaart. De leerlingen oefenen met die leerkaart, eerst door alle stappen te zetten, vervolgens stappen over te slaan, tot ze de spellingsregel automatisch toepassen. Tenslotte wordt op de band nog enige aandacht besteed aan het lezen, met name de training van de context—benutting.

De band is te bekijken op de Mediatheek van VLVU (Hogeschool Holland Wildenborch 6, Diemen.

Fetze

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
schrijfonderwijs
spelling
land
Nederland
onderwijstype
lerarenopleiding
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleermateriaal
audiovisueel

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

1ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 1986