Authentieke opdrachten in universitair NT2-onderwijs

Bart Deygers  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 224 - 226

Download artikel

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 4

Annette Bogtstra

Faculteit Maatschappij & Recht, Hogeschool Utrecht Contact: annette.bogtstra@hu.nl

Methodisch retorisch schrijfplan voor een zakelijke brief

Studenten die opgeleid worden binnen het Instituut voor Recht komen in het beroepsveld in functies terecht waar zij geacht worden de vertaalslag van de juridische tekst naar een informatieve tekst voor de cliënt te kunnen maken.

Via Cascade worden de denkstappen die de studenten moeten maken bij de analyse van een juridische casus inzichtelijk gemaakt. De studenten schrijven hun antwoord aan de cliënt nu vaak op basis van intuïtie en slaan daarbij voor de handliggende informatie over.

In de workshop maakt de deelnemer kennis met dit computerprogramma dat ontwikkeld is via de Digitale Universiteit

Ronde 5

Bart Deygers

Vakgroep Taal & Communicatie Universiteit Gent Contact: bart.deygers@ugent.be

Authentieke opdrachten in universitair NT2-onderwijs

In deze bijdrage wordt geargumenteerd dat authentieke opdrachten in universitair NT2-onderwijs een positieve invloed hebben op zowel motivatie als prestatie van de studenten. Onder authentieke opdrachten worden die taken verstaan die studenten aanzetten tot creatief, zelfstandig en kritisch denken in de echte wereld (Maina, 2004).

Sinds 2002 wordt aan de Universiteit Gent Economisch Nederlands voor Anderstaligen (ENA) gedoceerd. De cursus duurt twee jaar en richt zich voornamelijk op de anderstalige studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het instapniveau voor deze cursus situeert zich rond niveau B2 van het Common European Framework of Reference for Languages (CEF). Het gebruik van authentieke opdrachten heeft de lessen en de prestaties van de studenten ten goede beïnvloed.

224

9. Zakelijke communicatie

Bij het begin van de cursus was onze aanpak eerder traditioneel. We gebruikten wel echt en actueel bronmateriaal, maar de opdrachten bleven eerder artificieel. Sinds vorig jaar wisselen we de lessen af met concrete, reële taken zoals persberichten schrijven voor een echte organisatie, meedraaien in een echt callcenter, solliciteren bij een echte werkgever en dergelijke meer. Dit soort opdrachten toevoegen was niet evident omdat het een inspanning vraagt van zowel docent als student. Beiden moeten bereid zijn om onvoorspelbare en onbekende situaties in de lessen toe te laten. Meer nog, in sommige authentieke opdrachten neemt de realiteit het helemaal van de les over.

Ondanks de extra inspanningen die van hen verwacht worden, zijn de studenten zeer enthousiast over de nieuwe aanpak. Tijdens het evaluatiegesprek op het einde van het academiejaar werd ook duidelijk dat studenten de authentieke opdrachten veel nuttiger en aangenamer vonden dan de strikt lesgebonden activiteiten. Een student formuleerde het zo: "De gewone oefeningen, die zijn wel nuttig, maar we leren veel meer als we het zelf kunnen doen en kunnen fouten maken." Internationaal onderzoek geeft trouwens aan dat studenten actiever en enthousiaster deelnemen aan authentieke dan aan klassieke opdrachten.

Doordat het vaak om groepsopdrachten gaat, leren de studenten meer dan alleen een taal. Ze werken ook aan hun sociale en professionele vaardigheden. Opvallend is ook dat studenten voor deze opdrachten spontaan aan 'peer feedback' doen en dat ze hun teksten herschrijven vanuit een persoonlijke – en geen externe – motivatie. Daar waar lesgebonden opdrachten vaak in de eerste plaats leiden tot een cijfer, hebben authentieke opdrachten een directe link met het leven van de studenten. Ze beginnen er dan ook met een intrinsiek hoge motivatie aan omdat ze willen slagen in de maatschappij.

Het spreekt vanzelf dat het moeilijk is om opdrachten authentiek te houden wanneer je met grote klassen werkt. Naarmate het aantal studenten stijgt, groeien ook de organisatorische moeilijkheden. Doordat wij echter les geven aan maximaal twintig studenten, is onze aanpak relatief gemakkelijk vol te houden.

Mogelijk kan, naast de logistiek, de evaluatie van de authentieke opdrachten voor problemen zorgen. De aard van deze opdrachten kan het immers erg moeilijk maken een objectieve kwantitatieve score toe te kennen. Daarnaast is snel evalueren ook zeker niet evident. Authentieke opdrachten vragen, net als de beoordeling ervan, tijd. Toch bevat evaluatie aan de hand van dit soort taken ook onmiskenbare voordelen. Goede authentieke taken bieden vaak een beter beeld van de toekomstige taalprestaties van een student en appelleren ze aan een ruim scala van vaardigheden en kennis. Zoals eerder gesteld kunnen ze ook de inherente motivatie van studenten aanwakkeren. NT2-leerders kunnen dan tot betere prestaties gedreven worden door de inhoud van de taak zelf en niet enkel door de hoop op hoge scores.

225

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Hoewel de kwalitatieve aard van vele authentieke opdrachten dus niet steeds gemakkelijk te verzoenen is met de cijfermatige beoordeling waartoe een docent gebonden is, is het een aanpak die kan leiden tot een grotere motivatie en prestatie van L2-studenten. Zeker bij beperkte studentenaantallen is het een aanpak die zeker te overwegen valt.

226

Labels

doelgroep
NT2-leerlingen/cursisten
land
Nederland
onderwijstype
hoger/universitair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006