Opbouw structurele samenwerking tussen bibliotheek en lagere school

Bart Verdonck  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 4 - 5

Download artikel

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 1

Bart Verdonck

Openbare Bibliotheek - Middelkerke contact: bart.verdonck@middelkerke.be

Opbouw structurele samenwerking tussen bibliotheek en lagere school

In de praktijk blijkt de samenwerking tussen lagere scholen en openbare bibliotheken dikwijls niet van een leien dakje te lopen. Aan de basis liggen meestal communicatiestoornissen.

Door onvoldoende kennis van elkaars leefcultuur' ontstaan misverstanden, verkeerde afspraken of verkeerde interpretaties van die afspraken.

Door het opzetten van een structurele samenwerking proberen we daar in Middelkerke iets aan te doen.

Uit volgend parcours zal duidelijk worden dat dit een werk van lange adem is waarin serieus wat tijd geïnvesteerd werd. Het praktijkvoorbeeld dat hier aangehaald wordt is niet meer dan wat het is: een praktijkvoorbeeld. Dit is geenszins een handleiding, maar kan een hulp zijn bij het opstarten van een structurele samenwerking tussen school en bibliotheek.

Aanvankelijk werd de bestaande dienstverlening geïnventariseerd en gebundeld. Deze bundeling werd vervolgens als 'het bibmenu' gepresenteerd aan de verschillende scholen.

Daartoe werd een charmeoffensief ontwikkeld in verschillende stappen.

De directies kregen een brief met een bondige samenvatting van het opzet; Eén week later werden ze opgebeld voor een afspraak;

Op de gemaakte afspraak met de directie werd 'het bibmenu' voorgesteld en nodigden we onszelf uit op de eerstvolgende personeelsvergadering;

Op deze personeelsvergadering werd aan alle leerkrachten het aanbod van de bibliotheek gepresenteerd en werd een enquête afgenomen om te peilen naar wensen en tekorten in de samenwerking;

De enquête werd verwerkt en waar nodig en mogelijk werd ingegaan op vragen en wensen;

De communicatie naar de scholen werd onderhouden door het bibsignaal (trimestrieel tijdschrift met info over de bib) en door informele contacten ter plaatse of buiten de school.

4

1. Basisonderwijs

Na dit charmeoffensief was er een duidelijke stijging merkbaar in het aantal samenwerkingsmomenten en was er een groeiend vertrouwen tussen de partners.

Toch bleek dit niet voldoende. Het initiatief kwam eigenlijk hoofdzakelijk vanuit de bibliotheek en de respons verwaterde tot zijn vroegere niveau. Via nieuwe initiatieven zoals `de magische bibkoffer' werd de aandacht geregeld aangewakkerd, maar ook hier stelden we na verloop van tijd vast dat de respons daalde.

Een volgende initiatief kwam er op vraag van de scholen: met alle gemeentelijke diensten die een aanbod hebben naar de scholen toe, werd een educatieve cel opgericht om het aanbod te bundelen en beter op elkaar af te stemmen. Op het einde van ieder schooljaar wordt in overleg met alle diensten en scholen een jaarkalender opgesteld en een educatieve brochure verdeeld. Alle uitleenkoffers van alle diensten worden nu ook via de bibliotheek verdeeld. Dit jaarlijkse overlegmoment was het eerste concrete succes waar van wederzijdse samenwerking kan gesproken worden.

Voor de bibliotheek leidde dit naar een verdere toenadering en sinds kort zelfs naar een echte samenwerking. In het kader van een geïntegreerd leesbevorderingsplan werden voor de lagere scholen 2 leerlijnen ontwikkeld: een leerlijn 'lezen' en een leerlijn 'informatievaardigheden'. Tussen school en bibliotheek wordt een convenant afgesloten, waarin beide partijen zich verbinden om deze leerlijnen te ondersteunen en in te voeren.

Ronde 2

ldes Callebaut

Katholieke Hogeschool Brugge Oostende Contact: ides.callebaut@telenet.be

De leraar als modellezer of 'hardop denkend lezen'

Aidan Chambers heeft ons erop gewezen dat kinderen die goede voorlezers gehad hebben, daardoor waarschijnlijk beter kunnen lezen. Door goede voorlezers kunnen kinderen ervaren dat er achter woorden en zinnen gevoelens, verwachtingen, spanning kunnen zitten.

Docenten in het hoger onderwijs weten echter dat veel jongeren na minstens twaalf jaar leesonderwijs en leeservaring nog heel beperkte lezers zijn. Ze verwachten zelden veel van boeken, ze lezen niet tussen de regels, verbinden hun lectuur niet met hun eigen leven en vaak lezen ze zelfs niet precies wat er staat.

5

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
leesbevordering
land
Belgiƫ
onderwijstype
basisonderwijs
thema
doelstellingen
leerlijn
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006