Taalgericht vooruit? Wat zijn de perspectieven?

Dolly van Eerde & Theun Meestringa  ·  20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2006  ·  pagina 44 - 45

Download artikel

TWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Ronde 6

Regine Bots & Josje Hamel

CED-groep/het projectbureau – Rotterdam & APS – Utrecht Contact: r.bots@CEDgroep.nl

j.hamel@aps.nl

De Lesfabriek, een instrument om taalgerichte lessen te maken?

Eén van de producten dat onder Taalgericht vooruit! binnen het Platform Taalgericht Vakonderwijs ontwikkeld is, is een computerprogramma: de Lesfabriek. Deze dient om het voor docenten eenvoudiger te maken zelf lesbrieven / opdrachten voor hun leerlingen te ontwikkelen die de (vak)taalverwerving ondersteunen.

Binnen deze word-applicatie — want dat is het — kan de docent een keuze maken uit tientallen elementen. Welke 'inhouden' zijn er geordend onder onderwerp, leerdoelen, voortgang, beoordeling, opdrachten en reflectie? En wat is de gedachte achter deze indeling?

In deze presentatie zal aan de hand van de beantwoording van deze vragen ook duidelijk worden voor welke situaties de Lesfabriek geschikt is.

Ronde 7

Dolly van Eerde & Theun Meestringa

Freudenthal Instituut –Utrecht & SLO – Enschede Contact: d.vaneerde@fi.uu.nl

Taalgericht vooruit? Wat zijn de perspectieven?

Nu taalgericht vakonderwijs een stap verder is met drie nieuwe instrumenten die in deze stroom de revue zijn gepasseerd, is het tijd voor een blik naar voren. Wat staat er nu op de agenda? Geschetst zal worden hoe we dieper de vakken in kunnen en hoe er voor de taaldocent een duidelijker rol kan ontstaan.

De didactiek van taalgericht vakonderwijs is in de afgelopen jaren door het gezamenlijke werk van de deelnemers binnen het Platform Taalgericht Vakonderwijs stevig in de steigers gezet. Het Handboek Taalgericht Vakonderwijs (Coutinho 2004) is daarvan een duidelijke exponent. Met een observatie-instrument, een draaiboek en een lesfabriek worden de mogelijkheden om taalgericht vakonderwijs te implementeren vergroot.

44

2. Taalgericht vakonderwijs

Eén van de uitgangspunten van taalgericht vakonderwijs is dat er rekening gehouden moet en kan worden met verschillen tussen leerlingen, maar ook tussen docenten en scholen. In de uitwerking van taalgericht vakonderwijs zijn er echter ook verschillen tussen vakken. Welke zijn dat? Hoe kunnen we er meer greep op krijgen? Zijn er ook verschillen in taalgebruik bij diverse vakken, en hoe kan de docent Nederlands zijn leerlingen daarmee leren werken?

In de afsluitende presentatie van de stroom Taalgericht vooruit! zal een wenkend perspectief voor de nabije toekomst geschetst worden dat ook voor docenten Nederlands nieuwe uitdagingen en kansen biedt.

45

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

20ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2006