Good Practice Campagne Leersucces vmbo – mbo: de samenwerking in beeld

Lies Alons  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 43

Download artikel

2.Competentieleren

werp en de inhoud van het programma. Daarnaast wordt er twee keer proefgedraaid: eenmaal met 200 leerlingen om het niveau te ijken en een tweede maal met 1000 leer-2 lingen om de betrouwbaarheid van de toets te bepalen. Op die manier komt een diagnostisch instrument tot stand dat op betrouwbare en valide wijze taalvaardigheden onderliggend aan lees- en luisterprestaties meet en direct gelegenheid biedt tot bijspijkeren.

Noten

1 Deze tekst is een bewerking van een publicatie in het blad Remediaal, geschreven door Tiba Bolle en Eefje Cadée.

2 Taal de baas wordt, in opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen MBO, ontwikkeld door het ITTA van de Universiteit van Amsterdam en door Bureau ICE. De opbrengst van het gehele project zal eind 2010 vrij beschikbaar zijn voor alle mbo-scholen.

Ronde 2

Lies Alons

1TTA, Amsterdam

Contact: e.m.alons@uva.n1

Good Practice Campagne Leersucces vmbo — mbo: de samenwerking in beeld

In de Campagne Leersucces is de afgelopen jaren met succes gewerkt aan een succcesvolle doorstroming van vmbo naar mbo door vmbo- en mbo-combinaties. De doorgaande (taal)lijn staat daarbij centraal.

Leren in de praktijk, succeservaringen opdoen en taalontwikkeling stimuleren zijn de pijlers van het project. Uit onderzoek naar de opbrengsten blijkt dat docenten met name op het gebied van taalontwikkeling hun didactisch repertoire ook daadwerkelijk hebben vergroot.

In de zomer van 2010 is de DVD Good Practice Campagne Leersucces verschenen. Op die DVD zijn diverse voorbeelden van samenwerking tussen taal- en vakdocent van vmbo en mbo te zien. Deze `good practices) kunnen worden ingezet in opleidingsteams die willen samenwerken aan een doorlopende taalleerlijn.

43

Labels

domein
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
volwassenenonderwijs
thema
doelstellingen
leerlijn

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010