Taalkunde taalkundig getoetst

Hans Hulshof & Ad van der Logt  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 249 - 254

Download artikel

8. Taalbeschouwing

4. Kijken en luisteren

We willen dus kijken en luisteren om vaardig met de eigen taal om te springen en om na te gaan welke taal in allerlei communicatiesituaties gebruikt wordt.

Hoe kan je als zender je boodschap verpakken voor een welbepaalde ontvanger? En natuurlijk moet ook die boodschap voldoen aan de regels van het taalsysteem.

Best wel leuk, om samen op die manier taal te beschouwen!

Tijdens de sessie is het taalgebruik dat leerlingen in een fragment observeren de start voor een boeiende les over het zelfstandig naamwoord.

Referenties

Callebaut, I., S. de Jonckheere M. Stevens (1999). Taalbeschouwing op de basisschoo• basisboek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Daems,K. Van den BrandenL. Verschaffel (red.) (2004). Taal verwerven op school. Leuven: Acco.

Ten Brinke, S. (1976). The complete rother-tongue curriculum. Groningen: WoltersNoordhoff-Longmann.

Ronde 7

Hans Huishof & Ad van der Logt 1CLON, Universiteit Leiden

Contact: Logt@iclon.leidenuniv.nl

Taalkunde taalkundig getoetst

1. Een doorlopende leerlijn taalkunde

In de onlangs door Levende Talen uitgegeven special Taalkunde en het schoolvak Nederlands droeg Hulshof (2010) bouwstenen aan voor een doorlopende leerlijn taalkunde in het voortgezet (secundair) onderwijs. Met inachtneming van het niveauverschil tussen leerlingen uit de onderbouw (12-15 jarigen) en bovenbouw (16-18 jarigen) deed hij enkele voorstellen van hoe zo'n doorlopende leerlijn eruit zou kunnen zien. In figuur 1 wordt het niveauverschil voor taalvariatie en taalverwerving uitgewerkt. Tussen haakjes wordt bij elk onderwerp de doelstelling vermeld.

249

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

 

Niveau

Taalvariatie

Taalverwerving

onderbouw (12-15 jr.)

Taalvariatie 1

(Je weet dat er taalverschillen

Taalverwerving 1

zijn binnen de taalgemeenschap

(Je weet dat kinderen hun taal

en je kunt er enkele noemen)

gefaseerd verwerven en je kunt de

fasen met een voorbeeld noemen)

bovenbouw (16-18 jr.)

Taalvariatie 2

Taalverwerving 2

(Je weet welke taalverschillen er

(Je kent de drie theorieën die zich

kunnen zijn binnen een

bezighouden met het probleem

taalgemeenschap en je weet

van kindertaalverwerving, je kent

waardoor taalverschillen binnen

de perioden van taalverwerving

een taalgemeenschap veroorzaakt

met bijbehorende kenmerken en

worden).

je weet wat tweetaligheid is).

Figuur 1: Niveaus taalvariatie en taalverwerving.

De vraag is nu hoe docenten leerlingen van niveau 1 naar niveau 2 kunnen begeleiden. In de meeste methodes voor het vak Nederlands komt niveau 1 steeds meer aan bod, maar we moeten vaststellen dat de ophoging naar niveau 2 veelal achterwege blijft.

Een voorbeeld voor het onderdeel 'taalverwerving'. In Nieuw Nederlands 4/5 Havo (Steenbergen e.a. 2007) komt het onderwerp taalverwerving aan de orde via een fasering die als een eenvoudig OVUR-model (oriëntatie, voorbereiding, uitwerking en reflectie) getypeerd kan worden. Het begint met een oriëntatie in de vorm van een kort woord vooraf, een beschrijving van de studielast en van de doelen. Als voorbereiding volgt beknopte informatie (met opdrachten) over twee onderwerpen: lindertaalverwerving' en `tweedetaalverwerving'. Twee daarbij aansluitende onderzoeksopdrachten vormen de beoogde uitvoeringsfase. Het terugvragen naar de realisatie van de doelen kan als reflectie worden beschouwd. Dat geldt uiteraard ook voor de bespreking van de resultaten van de onderzoeksopdrachten. Het gaat dus duidelijk om vier te onderscheiden onderdelen, die niet te ingewikkeld zijn en geschikt zijn voor de tweede fase van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). De '0' en de IC uit het OVURmodel zijn wat aan de beknopte kant, evenals de voorbereidende informatie. Is een dergelijke opzet de enige vorm om taalkundige onderwerpen te behandelen? Neen, er zijn meer variaties mogelijk, ook naar niveau, zoals we in deze bijdrage kort zullen toelichten.

2. Didactische modellen taalkunde

In dezelfde special van Levende Talen beschreven Hulshof 81.-. van der Logt (2010) vier didactische modellen die zowel bij directe instructie als bij vraaggestuurd onderwijs

250

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

2.4 Model 4: Onderzoekend leren en uiteenzetting schrijven

Onderzoekend leren kan het schoolvak Nederlands verrijken. Vooral het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) heeft de taak om leerlingen te laten kennismaken met onderzoek doen en met de wetenschappelijke methode.

Leerlingen krijgen over het onderwerp 'taalverwerving' data voorgeschoteld en gaan gedurende enkele lessen aan de slag met die data om de (gegeven) onderzoeksvraag te beantwoorden. Aan het einde van de lessenreeks schrijft elke leerling een uiteenzetting, waarin de bevindingen worden uitgelegd voor een publiek van niet-ingewijden. Hier kan volgens het OVUR-principe gewerkt worden.

3. Taalkundig toetsen

In het handboek voor 5/6 vwo van de methode Talent (Ravesloot e.a. 2008) wordt de cursus `taalbeschouwing' afgesloten met een aantal onderzoeksopdrachten. Leerlingen verrichten onderzoek naar msn-taal, sms-taal of gebarentaal en maken een posterpresentatie. Of, na het lezen van een tekst waarin het onterecht gebruik van 'hun' als onderwerp aan de kaak wordt gesteld, kunnen leerlingen een grammaticaregel uitkiezen waarvan ze vinden dat die mag verdwijnen. In een betoog van 200 woorden geven ze een onderbouwing van hun standpunt.

Aardige opdrachten, maar hoe toetst de docent het taalkundige niveau van de poster-presentatie en het betoog? Het gevaar bestaat dat de beoordeling snel gericht wordt op spreek- en schrijfvaardigheid en dat een taalkundige beoordeling haast onmogelijk wordt. Dat is enerzijds toe te schrijven aan het feit dat leerlingen in de voorbereiding van de onderzoeksopdrachten niet — of nauwelijks — geconfronteerd zijn met taalkundige theorieën of concepten, maar wel met zakelijke teksten over diverse taalkundige onderwerpen, waarvan het niveau van begrijpen gecheckt wordt met geëigende vragen als: 'Welk argument tegen het geklaag over leenwoorden kun je uit de tekst afleiden?' Anderzijds is het de vraag of docenten voldoende toegerust zijn om opdrachten taalkundig te toetsen. In een door ons verzorgde nascholingscursus bleek dat een taalkundedidactiek (nog) niet iets vanzelfsprekends is.

Bij een taalkundige toetsing moeten leerlingen verantwoorde uitspraken kunnen doen over een taalkundig onderwerp, die door een deskundige (de docent in de rol van vakspecialist) als adequaat binnen de vakwetenschap (de taalkunde) wordt beschouwd. Wanneer docenten hun leerlingen artikelen met betrekking tot een taalkundig onderwerp laten lezen of schrijven, stellen ze de fase na het studerend lezen en samenvatten centraal (Hulshof & Hendrix 1994). Leerlingen moeten de inhoud van de gelezen of geschreven artikelen op een taalkundig verantwoorde wijze verwerken en beoordelen. In het antwoord moet kennis van bijvoorbeeld 4aalverwervingstheorie' gedemonstreerd worden. Bij taalvaardigheid gaat het erom dat leerlingen een instrument effec-

252

8. Taalbeschouwing

tief kunnen hanteren, waarbij ze dat gedrag niet hoeven te kunnen funderen. In het eerste geval gaan docenten uit van een intellectueel perspectief (een objectieve visie op taal); in het tweede hanteren ze een functioneel perspectief (een instrumentele visie op taal). Hulshof & Hendrix (1996) gaan dieper in op het verschil tussen tekstbegripvragen en taalkundevragen.

In wat volgt beschrijven we hoe een taalkundige toetsing gerealiseerd zou kunnen worden. Leerlingen krijgen na bestudering van hoofdstuk 3 uit Taalkunde voor de tweede fase van het vwo (Hulshof e.a. 2006) het hoofdstuk over kindertaalverwerving (doelgroep: ouders) uit De taal van je kind (Verrips 1999) ter lezing aangeboden. Verrips (1999) gaat ervan uit dat kinderen over een aangeboren taalvermogen beschikken. De vraag die leerlingen in een schrijfopdracht moeten beantwoorden, luidt als volgt: 'Hoe zou het hoofdstuk over kindertaalverwerving (doelgroep: ouders) geschreven moeten worden als je uitgaat van de opvattingen van Tomasello over de oorsprong van menselijke communicatie en taalverwerving?' Een andere mogelijkheid is dat leerlingen een gesprek voeren naar aanleiding van een werkstuk of van bestudeerde teksten over de `Big Bang versus evolutie': Chomsky versus Pinker en Tomasello. Ter voorbereiding van de opdracht hebben diezelfde leerlingen de hoofdstukken 1 en 3 in Taalkunde voor de tweede fase van het vwo bestudeerd.

Ook op een eenvoudiger niveau is een meer taalkundige toetsing mogelijk. Leerlingen zouden bijvoorbeeld commentaar met specifieke aandacht voor taalkundig verantwoorde uitspraken kunnen geven op een casus die betrekking heeft op een taalkwestie.

In onze workshop willen we met de modellen 3 en 4 (een tekst als uitgangspunt en onderzoekend leren) het taalkundig toetsen op een productief niveau van denken onderzoeken.

Referenties

Hulshof, H. (2010). "Van grammatica naar taalkunde. Van een doodlopende naar een doorlopende leerlijn". In: Levende Talen Magazine, jg. 97, special Taalkunde, p. 1219

Hulshof, H. & T. Hendrix (1994). Leesvaardigheid .Nederlands. Omgaan met zakelijke teksten. Bussum: Coutinho.

Hulshof, H. & T. Hendrix (1996). Kennis over taal en taalverschijnselen. Omgaan met taalkundige onderwerpen in de klas. Bussum: Coutinho.

Hulshof, H., M. Rietmeijer & A. Verhagen (2006). Taalkunde voor de tweede fase van het vwo. Amsterdam: Amsterdam University Press.

253

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

Hulshof, H. & A. van der Logt (2010). "Didactische modellen taalkunde voor de
tweede fase". In: Levende Talen Magazine, jg. 97, special Taalkunde, p. 43-46.

Projectgroep Nederlands V.O. (2002). Nederlands in de tweede fase: Een praktische didactiek. Bussum: Coutinho.

Ravesloot, C., I. Mallant & R 't Hart (2008). Talent: Nederlands voor de tweede fase. `sHertogenbosch: Malmberg.

Steenbergen, W e.a. (2007). Nieuw Nederlands 4/5 havo. Groningen: WoltersNoordhoff.

Verrips, M. (1999). De taal van je kind. Utrecht: Kosmos.

Ronde 8

Jan Van Coillie

HUB, Brussel

contact: jan.vancoillie@hubrusseLbe

Schrijven met stijl

1. Wat is (een goede) stijl?

Van Dale definieert stijl als "wijze van zich in geschrifte uit te drukken", een omschrijving die wat mij betreft weinig stijl heeft. Wikipedia geeft een iets uitgebreidere definitie: "Stijl is de benaming voor het bijzondere taalgebruik waarvan een bepaalde gesproken of geschreven tekst blijk geeft". Renkema (2004) definieert stijl in zijn Introduction to D iscourse Studies als volgt: "It is possible to say approximately the same thing in any number of different ways. The word style is used to denote these different ways" (145). Hierbij verwijst hij naar de Exercises de style (1947) van Robert Queneau, die in zijn werk 99 verschillende versies van eenzelfde verhaal vertelt.

Zo gesteld is stijl iets heel persoonlijks. Als dat zo is, kan je dan wel oordelen over stijl? Bestaat er zoiets als een goede stijl? Wie er stijlboeken of websites op nakijkt, vindt in elk geval tal van tips. Doorgaans worden aan een goede stijl adjectieven gekoppeld, zoals 'helder', 'klaar' of 'vlot' met richtlijnen die behoorlijk absoluut klinken: 'vermijd naamwoordstijl', 'schrijf actief'... Toch is een 'goede' stijl per definitie relatief, dat wil zeggen afhankelijk van doel, publiek en medium. Hoewel het medium niet los te zien is van lezer en doel, verdient het extra aandacht, zeker met de opkomst van Twitter, chat en sms. Ouders, maar ook leerkrachten blijken zich daar zorgen over te maken.

254

Labels

doelgroep
NT1-leerlingen
domein
taalbeschouwing/argumentatie
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
doelstellingen
leerlijn
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010