Woordspel(l)ing – een snelle gids voor dyslexievriendelijk materiaal

Erwin Taets  ·  24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2010  ·  pagina 295 - 296

Download artikel

10. Taalleerzorg basis- en secundair onderwijs

6. Inspiratie opdoen?

In het decembernummer van 2009 van Vonk is een artikel verschenen van de hand van Hilde Vandormael over `De Leesplek'. In het oktobernummer van 2010 is een vervolg verschenen, waarin beschreven wordt op welke manier je een taalronde en `De Leesplek' met elkaar kunt verbinden.

Zoals boven gesteld, haalde ik de mosterd bij de Stichting Taalvorming. In Taal leren op eigen kracht (Van Norden 2004) worden de verschillende stappen die de taalronde behelst, beschreven.

Referenties

Stichting Taalvorming. (http: //www. stich ti ngtaalvor m in g. n 0.

Vandormael, H. (2009). "De Leesplek: een rode loper naar een krachtige lees- en leeromgeving op school". In: Vonk, jg. 39, nr. 2, p. 19-31.

Van Norden, S. (2004). Taal leren op eigen kracht. Taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming Assen: Van Gorcum.

Ronde 7

Erwin Taets

Katho Hogeschool, Kortrijk Contact: etaets@telenet.be

Woordspel(I)ing — een snelle gids voor dyslexievriendelijk materiaal

Erwin Taets (iLuisteren, WikiWiki) brengt een praktische gids rond het opmaken van documenten voor leerlingen met een andere taalachtergrond, taalachterstand, dyslexie of andere leer- en functiebeperkingen. In de werkwinkel wordt een praktische, globale documentenaanpak voorgesteld die ontwikkeld werd in samenwerking met diverse Vlaamse middelbare scholen en expertisecentra uit Vlaanderen en Nederland. Leerlingen krijgen in de loop van een schooljaar heel wat documenten voor ogen: hand-outs, invulbladen, cursusmateriaal, oefeningen, toetsen, examens, maar ook brieven, rapporten en evaluaties. Hoe kunnen die documenten zo optimaal mogelijk worden opgesteld zodat ze voor alle leerlingen zo duidelijk en helder mogelijk leesbaar

295

VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS

zijn? Welke valkuilen moet je als leraar vermijden? Welke lay-out tips kunnen een document voor alle leerlingen beter maken? Welke lettertypes zijn lastig en welke zijn juist aan te bevelen? En hoe ziet een dyslexievriendelijke tekst er uit?

Ronde 8

Catherine van Beuningen

Universiteit van Amsterdam

Contact: c.g.vanbeuningen@uva.n1

Corrigeren? Ja! Over het effect van correctieve feedback op de schrijfvaardigheid van anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs

1. Inleiding

Teksten schrijven is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs — en zeker voor anderstalige leerlingen — geen gemakkelijke opgave. Een van de manieren waarop een docent leerlingen kan helpen om hun schrijfvaardigheid te verbeteren, is door correctieve feedback te geven. Teksten corrigeren behoort dan ook tot de onderwijspraktijk van alledag. Empirisch onderzoek heeft echter nog geen sluitend bewijs kunnen leveren voor de effectiviteit van correctieve feedback. Ons onderzoek richt zich daarom op het beantwoorden van onderstaande vragen:

  • Is het corrigeren van taalfouten in geschreven teksten zinvol?

  • Zo ja, welke correctiemethode heeft het meeste effect?

  • Hangt de mate waarin en de manier waarop leerlingen profiteren van feedback samen met hun opleidingsniveau?

  • Zijn alle soorten fouten corrigeerbaar?

In mijn presentatie zal ik de resultaten van recent onderzoek naar de effectiviteit van correctieve feedback vertalen naar implicaties en suggesties voor de onderwijspraktijk.

2. Achtergrond

Hoewel schrijven in een tweede taal allesbehalve gemakkelijk is, is het van belang tweedetaalleerders te stimuleren om veel te schrijven in de doeltaal. Tijdens taalproductie worden leerders namelijk gedwongen om taal op een dieper niveau en met meer mentale inspanning te verwerken dan nodig is tijdens lezen en luisteren. Bovendien kan

296

Labels

doelgroep
leerlingen met dyslexie
lln. met leer- en opvoedingsmoeilijkheden
NT1-leerlingen
domein
leesonderwijs
taal bij andere vakken
land
Belgiƫ
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

24ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2010