Lees- en schrijfontwikkeling in het vmbo: de rol van instructie bij Nederlands en Mens & Maatschappij

Ilona de Milliano  ·  27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2013  ·  pagina 93

Download artikel

3. Taalonderwijs 12-18

Ronde 5

Ilona de Milliano

IJsselcollege, Capelle a/d IJssel

Contact: IlonadeMilliano@gmail.com

Lees- en schrijfontwikkeling in het vmbo: de rol van instructie bij Nederlands en Mens & Maatschappij

Om de lees- en schrijfvaardigheid van vmbo-leerlingen te vergroten is het belangrijk om te weten in welke instructiepraktijken vmbo’ers in taal- en zaakvakken in het regulier onderwijs betrokken zijn en hoe verschillen hierin onderlinge verschillen in lees- en schrijfontwikkeling tussen vmbo-leerlingen kunnen verklaren. In de onderzoeksliteratuur worden allerlei kenmerken genoemd van effectief taalonderwijs, zoals interactief, inhoudsgericht, vakoverstijgend en betekenisvol taalonderwijs. Deze kenmerken zijn als uitgangspunt gebruikt voor een verkenning van de aard en de invloed van de lespraktijken.

In deze presentatie wordt met voorbeelden geïllustreerd in hoeverre het lees- en schrijfonderwijs aan vmbo’ers kenmerken van effectief taalonderwijs vertoont en welke aspecten positief bijdragen aan de lees- en schrijfontwikkeling van leerlingen in het vmbo.

Ronde 6

Femke Scheltinga (a) & Lies Alons (b)

  1. Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen

  2. ITTA, Amsterdam

Contact: F.Scheltinga@expertisecentrumnederlands.nl Lies.Alons@itta.uva.nl

Leescoaches in het voortgezet onderwijs 1. Inleiding

In het voortgezet onderwijs wordt een groot beroep gedaan op leesvaardigheid. Leerlingen krijgen te maken met studieboeken bij de verschillende vakken waarin voornamelijk schooltaal wordt gebruikt. De teksten vragen om een bepaald niveau van

3

93

Labels

domein
leesonderwijs
schrijfonderwijs
taal bij andere vakken
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2013