Leesvaardigheid oefenen

Pleuni Hooft van Huysduynen  ·  27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands  ·  2013  ·  pagina 80 - 81

Download artikel

ZEVENENTWINTIGSTE CONFERENTIE ONDERWIJS NEDERLANDS

Ledoux, G., H. Blok & M. Boogaard (2009). Opbrengst gericht werken. Over de waarde van meetgestuurd onderwijs. Online raadpleegbaar op http://dare.uva.nl/document/170475.

Ronde 1

Theun Meestringa & Tiddo Ekens SLO, Enschede

Contact: t.meestringa@slo.nl t.j.ekens@hccnet.nl

Beoordeling en feedback bij het schrijven in de bovenbouw van havo/vwo

Als leraren hetzelfde schrijfproduct beoordelen met hun eigen beoordelingsmodellen, levert dat grote verschillen in het cijfer op. SLO heeft daarom, samen met drie scholen, beoordelingsmodellen ontwikkeld en in de praktijk getest. Netzo lang tot de cijfers slechts marginaal van elkaar verschilden. Behalve een beoordelingsmodel zijn ook feedbackformulieren ontwikkeld voor ‘de uiteenzetting’, ‘het betoog’ en ‘de beschouwing’. Deze zijn gebaseerd op het Referentiekader Taal. Doel van de formulieren is dat leerlingen meer feedback krijgen op schrijfproducten, doordat ze elkaars teksten bespreken. Het beoordelingsmodel en de feedbackformulieren delen één ambitie: beter schrijfonderwijs met taakverlichting voor de leraar.

In deze workshop beoordeelt u een schrijfproduct en geeft u feedback op een schrijfproduct.

Ronde 2

Pleuni Hooft van Huysduynen IJburg College, Amsterdam Contact: pleunih@hotmail.com

Leesvaardigheid oefenen

Op dit moment wordt tekstbegrip bij het vak Nederlands meestal geoefend en getoetst aan de hand van een tekst met daarbij open vragen en meerkeuzevragen.

80

3. Taalonderwijs 12-18

Desalniettemin zijn er in de wetenschap twijfels over de mate van betrouwbaarheid en validiteit van een dergelijke manier van toetsen. Ook vanuit de praktijk zijn er kritische geluiden over deze manier van toetsen te horen. Zo valt het leraren Nederlands op dat leerlingen geneigd zijn om de antwoorden in de tekst te zoeken, in plaats van de tekst zo te lezen dat ze begrepen wordt. Daarnaast zijn de leerlingen weinig enthousiast om de opdracht uit te voeren. Er is dus behoefte aan meer motiverende en adequate opdrachten die leerlingen leren een tekst te begrijpen. Leraren Nederlands zijn derhalve geïnteresseerd in andere opdrachtvormen bij het lezen. In de internationale literatuur zijn die te vinden. Maar hoe kunnen leraren deze vertalen naar hun eigen lespraktijk? Welke praktische handvatten kunnen ze hierbij gebruiken?

In deze presentatie worden verschillende opdrachtvormen voor tekstbegrip besproken. Deelnemers krijgen concrete voorbeelden te zien van de opdrachten, die gekoppeld zijn aan de niveaus van het Referentiekader Taal. Ook krijgen ze een instructie om zelf dergelijke opdrachten te ontwikkelen.

Ronde 2

Yke Meindersma & Wim Maas Vrije Universiteit, Amsterdam Contact: y.g.meindersma@vu.nl

w.maas@vu.nl

Onmiddellijke diagnose en feedback voor spelling, grammatica en fictie

Tijdens een leerproces zijn docenten en leerlingen een paar weken met de stof bezig en dan wordt er getoetst. Tijdens dat ‘bezig zijn’ met lesgeven en leren, is er natuurlijk interactie. De docent ontdekt foute antwoorden en reageert. Maar toch is de ontdekking van misconcepties en vaardigheidsproblemen én de reactie van de docent daarop incidenteel. Veel ‘alternatieve’ gedachtegangen en vaardigheidsproblemen blijven verborgen tot de eindtoets. Er zijn echter veel mogelijkheden om tijdens de les heel snel begrips- en andere leerproblemen van veel leerlingen op te sporen en er onmiddellijk op te reageren. Daarover gaat deze workshop. We demonstreren en verkennen tijdens de workshop de mogelijkheden van onmiddellijke diagnose en feedback voor de vakonderdelen ‘spelling’, ‘grammatica’, ‘leesvaardigheid’ en ‘fictie’.

3

81

Labels

domein
leesonderwijs
land
Nederland
onderwijstype
voortgezet/secundair onderwijs
thema
onderwijsleeractiviteiten

Dit artikel is onderdeel van

Onderdeel van

27ste Conferentie Het Schoolvak Nederlands · 2013